Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2014

mysteriousgirl
08:35
8120 cb27 500

March 20 2014

mysteriousgirl
18:53
Reposted fromMoonTide MoonTide viaolewka olewka

June 29 2013

mysteriousgirl
12:29
1191 4949 500
Reposted fromsofasong sofasong via1996 1996

May 05 2013

mysteriousgirl
21:13

Uwielbiam pisać z ludźmi, którzy odpisują z niewyobrażalną prędkością. Czuję wtedy, że naprawdę chcą ze mną rozmawiać.

 

Reposted fromnexxt nexxt viatuncia tuncia

May 01 2013

mysteriousgirl
07:31
6061 1376 500
Reposted fromwodolanka wodolanka viaeazyi eazyi

April 21 2013

mysteriousgirl
20:31
8328 cc5c
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viadirtyliar dirtyliar
mysteriousgirl
20:28
8201 4deb
Reposted frommopsmopski mopsmopski viadirtyliar dirtyliar
mysteriousgirl
20:28
6545 1a6d
Reposted fromlamprophony lamprophony viacholleryczna cholleryczna

April 07 2013

mysteriousgirl
11:48
6273 407c
Reposted fromClary Clary vialechocolate lechocolate
mysteriousgirl
11:34
4153 204c
Reposted fromyoo yoo viamrautyna mrautyna

April 04 2013

mysteriousgirl
22:22
8133 fce4
Reposted fromplikmuzyczny plikmuzyczny viacouples couples

March 30 2013

mysteriousgirl
20:06

Wiesz co? Natychmiast się uśmiecham, gdy widzę wiadomość od Ciebie. Nawet nie chodzi o to, co w niej jest... Jest tylko wspaniale wiedzieć, że właśnie o mnie myślałaś.

Reposted fromwosq wosq vialetmego letmego

March 28 2013

mysteriousgirl
12:17
Gdyby.
Czy istnieje smutniejsze słowo ?
— F. Therese
mysteriousgirl
08:58
5271 5ae4
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu.
Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami.
Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca.
I zapomnijmy o wszystkich problemach.

mysteriousgirl
08:33
Mogę czekać, przecież jesteś.
— Jerzy Alski "Za dużo miłości"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaDontKillMe DontKillMe

February 17 2013

mysteriousgirl
21:45
1272 9c85
Reposted fromspontaniczna spontaniczna

February 12 2013

mysteriousgirl
22:06
mysteriousgirl
22:04
0946 c16f
mysteriousgirl
22:03
mysteriousgirl
22:00
6646 724f
Reposted fromNotYours NotYours vialesbian lesbian
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl